Acer x freemanii «Elegant» — Клен Фримана «Elegant»

Acer x freemanii «Elegant» — Клен Фримана «Elegant»

Acer x freemanii «Elegant» — Клен Фримана «Elegant»